PLA D’ENERGIES RENOVABLES (PER)

L’energia eòlica serà la gran beneficiada pel nou Pla d’Energies Renovables (PER), que va aprovar l’agost de 2005 el consell de ministres del govern central: a finals de l’any 2010 haurà de representar el 29 % de la producció d’electricitat provinent de  fonts netes de generació. Ara mateix Espanya s’ha situat en el segon lloc del mercat europeu per potència instal·lada d’energia eòlica, darrera  d’Alemanya. El PER també té la previsió que l’any 2010, el 12.1 % de l’energia total consumida a l’estat espanyol provingui de fonts renovables. Un 30.3 % de l’energia elèctrica total haurà de ser renovable. Els biocarburants hauran de representar el 5.83 % dels combustibles. No obstant hi ha dubtes raonables que aquesta previsió es faci realitat en allò que correspon a Catalunya, perquè l’any 2004 les energies renovables representaven només el 2.7 % de l’energia consumida a Catalunya, molt lluny del 12.1% marcat per al conjunt de l'Estat.

  Potència
any 2004

(Megawatts)
Increment previst
període
2005-2010
(Megawatts)
Potència
any 2010
(Megawatts)

GENERACIÓ D’ELECTRICITAT

     
Hidràulica (< 50 MW) 13 521 0 13 521
Hidràulica (entre 10 i 50 MW) 2 897 360 3 257
Hidràulica (> 10 MW) 1 749 450 2 199
Total hidràulica 18 167 810 18 977
Biomassa 344 1 695 2 039
    Centrals de biomassa 344 973 1 317
    Cogeneració 0 722 722
RSU 189 0 189
Eòlica 8 155 12 000 20 155
Solar fotovoltaica 37 363 400
Biogàs 141 94 235
Solar termoelèctrica 0 500 500

Total

27 032 15 462 42 494
       

USOS TÈRMICS

(m2) (m2) (m2)
Solar tèrmica de baixa temperatura 700 805 4 200 000 4 900 805