Per què una empresa "surt a borsa"?

L'admissió a cotització pot suposar una importat via per a obtenir recursos i així poder afrontar noves inversions i també pot suposar una manera de desinvertir i facilitar liquidesa als antics accionistes de l'empresa, si s'opta per una oferta pública de venda. El mercat borsari incrementa les possibilitats per a captar recursos econòmics i permet capitalitzar l'empresa, equilibrant les seves finances.

Normalment, la sortida a borsa suposa la cessió d'un percentatge minoritari de les accions de la companyia, de manera que no quedi en perill el seu control.

Altres avantatges són:
 • Notorietat de la companyia.
 • Disponibilitat de una valoració permanent de la societat.
 • Disciplina en la gestió.
 • Independència i autonomia financera.
 • Disminució del perfil de risc.
 • Liquidesa de les accions.
 • El públic incrementa la seva confiança en la companyia.

Condicions per a l'admissió a cotització de les accions.

La incorporació al Mercat de Valors requereix un seguit de condicions mínimes:
 • Capital mínim: la societat haurà de tenir un capital mínim de 1.2 milions d'euros, excloses les participacions individuals iguals o superiors al 25 %.

 • Els beneficis obtinguts en els dos darrers exercicis, o en tres no consecutius d'un període de cinc anys, han d'haver estat suficients per a poder repartir un dividend de, com a mínim, el 6% del capital  desemborsat, una vegada feta la provisió per a impostos sobre els beneficis i feta la dotació de reserva legal i obligatòria corresponent.

 • La CNMV podrà fer les oportunes excepcions quan hi concorrin les circumstàncies relacionades en  l'O.M. de 17 de juny de 1997.

 • El nombre d'accionistes amb participació individual inferior al 25% del capital serà com a mínim de 100.

Procediment a seguir per a l'admissió a cotització d'accions.

 • Acords societaris (Consell d'Administració, Junta General d'Accionistes).

 • Verificació prèvia de la CNMV o del Departament d'Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya, si és el cas, dels documents acreditatius dels acords i del fulletó informatiu d'admissió.

Requisits posteriors a la sortida a borsa: Deures d'informació.

Les societats que estiguin admeses a cotització en borsa tindran l'obligació de remetre anualment a la CNMV, al Departament d'Economia, Finances i Planificació de la Generalitat de Catalunya, si és el cas, i a la Borsa, la memòria, els estats financers i l'auditoria de cada exercici tancat.

Tanmateix, amb caràcter provisional hauran de remetre els estats financers trimestrals i semestrals resumits, d'acord amb els models establerts per la CNMV.. Finalment han de comunicar els fets rellevants  que afecten a la seva activitat o a la valoració de les seves acciones.

Aspectes econòmics.

Les despeses derivades de la col·locació en borsa d'una societat depenen del procés que segueixi en cada cas. A les diferents borses que operen a l'estat espanyol, els costos bàsics per l'admissió són del u per mil sobre el capital nominal admès. Tanmateix, posteriorment s'aplica un dret de permanència, que és del 0.045 per mil de la capitalització de la companyia.

L'admissió en més d'una borsa no suposa cap cost suplementari, perquè les tarifes d'admissió i permanència es paguen independentment del nombre de borses a les qual es sol·liciti l'admissió. L'admissió múltiple augmenta el nombre d'operadors que segueixen el valor.