RESISTORS LINEALS

 

OBJECTIUS

-          Aprendre a determinar la resistència d’un resistor fent ús del multímetre i del codi de colors.

-          Muntar resistències en sèrie i en paral·lel, i calcular la resistència total.

 MATERIAL

-          Resistors de diferents valors nominals, multímetre, fil conductor.

MÈTODE

-          La resistència del resistor i la seva tolerància estan indicades sobre el cos del resistor utilitzant el següent codi de colors:

                                                                    

 

 

1a xifra

2a xifra

multiplicador

Tolerància (%)

Negre

 

0

0

1

 

Marró

 

1

1

10

± 1

Vermell

 

2

2

100

± 2

Taronja

 

3

3

1000

 

Groc

 

4

4

10000

 

Verd

 

5

5

100000

 

Blau

 

6

6

1000000

 

Lila

 

7

7

10000000

 

Gris

 

8

8

-

 

Blanc

 

9

9

-

 

Or

 

 

 

0.1

± 5

Plata

 

 

 

0.01

± 10

Sense color

-

 

 

 

± 20

 

 

-          Per llegir el valor de la resistència nominal (valor facilitat pel fabricant)  d’un resistor utilitzarem les tres primeres franges de colors. La quarta franja, una mica més separada de les altres tres,  ens indica la tolerància. També es pot determinar el valor de la resistència fent ús del multímetre.

-          Normalment en un circuit electrònic trobarem més d’una resistència, ja sigui associades en sèrie o en paral·lel. Tot el conjunt es pot substituir per una resistència equivalent, Rt

-          A l’associació en sèrie, el corrent té un únic camí per recórrer i, per tant, la intensitat és la mateixa en tots els punts del circuit. En canvi, en cada resistor hi ha una tensió proporcional a la seva resistència. La resistència equivalent (sèrie) és igual a la suma de totes elles.  Rt = R1 + R2 +...+ Rn

-          Dues o més resistències estan connectades en paral·lel o en derivació quan els extrems de totes elles es troben units a dos punts en comú. Aquí, la caiguda de tensió és la mateixa a cada resistor. En canvi hi circula un corrent proporcional al valor de la resistència.  La resistència equivalent (paral·lel) es calcula aplicant la següent relació: 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 +...+1/Rn      i a partir d’aquí, resolem el valor de Rt

-          Munta els resistors en sèrie i en paral·lel tal i com es mostra a la següent taula, i determina el valor de la resistència equivalent fent ús del multímetre i de la fórmula per a calcular Rt.

 

 

 

 

 

 

 


Circuit A

 

Circuit D

 

Circuit B

 

Circuit C

 


 

QÜESTIONS

 

-          Completa les següents taules amb els valors de les resistències proporcionades:

 

 

Resistència individual determinada amb

Resistor

Codi colors (Ω)

Multímetre (Ω)

Tolerància (%)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Resistència del circuit determinada amb

Circuit

Fórmula

Multímetre

A

 

 

 

B

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

-          Fent ús del codi de colors, determina el valor màxim i mínim de la resistència dels següents resistors:

Vermell, lila, taronja/plata;    blau, marró, blau/or;    gris, lila, verd/sense banda

 

-          A què es deguda la discrepància entre el valor de les resistències determinades amb el codi de colors i les determinades amb el multímetre?

 

-          Consulta al teu llibre del CC Naturals la relació existent entre els metalls (coure, ferro, zinc...) i el tipus d’enllaç químic que lliga els ions que constitueixen la seva xarxa cristal·lina. Quan ho hagis consultat explica quin tipus d’enllaç químic estabilitza la xarxa cristal·lina dels metalls? Dibuixa una xarxa cristal·lina típica d’un metall, situant els cations i els electrons. Si no te'n surts, demana ajut al Professor Santi o a la Professora  Encarna.

 

-          Sabent que la fórmula de la potència elèctrica és W = I x V, determina si es cremaria o no un resistor de 2 W de potència sotmès a una intensitat de 0.8 A i una diferència de potencial de 6 Volts entre els seus extrems.

 

-          Per què els preus dels resistors són inversament proporcionals al seu valor de tolerància?